153 นศ.ผ่านรอบแรกโครงการ Internship

โครงการ Internship จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพในไทย  รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมฝึกงานกับบริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาทั่วประเทศสมัครร่วมโครงการ 667 คน จาก 3 สายงาน  มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Interview Day  จำนวน 153 คน

นักศึกษาที่ร่วมโครงการ Internship มีโอกาสได้เรียนรู้หัวใจหลักของการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทำงานตามตำแหน่งงานที่ตนเองถนัด อาทิ Developer, Designer หรือ Business ได้ทำการออกแบบจริง เขียนโปรแกรมจริง รับโจทย์ที่ Startup จะต้องเจอระหว่างการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยมีผู้ให้คำแนะนำเป็น Mentor จากบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศ นักศึกษาจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทีมงาน ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ต่างสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ได้สร้างผลงาน และเพิ่มโอกาสในการว่าจ้างเป็นพนักงานประจำให้กับตนเองอีกด้วยและยังเป็นการเพิ่มอัตราการมีงานให้กับนักศึกษาในประเทศอีกด้วย

 

 

โครงการ Internship เป็นโครงการที่ NIA ร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพในไทย  ได้ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการสร้างระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบันการศึกษาซึ่งนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนแห่งวิสาหกิจเริ่มต้น มีโอกาสได้ฝึกงานและเรียนรู้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างทักษะในการทำงานจริงและเป็นแนวทางในการเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไข มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาต่อไป

โครงการ Internship ได้มีบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศเข้าร่วมโครงการ 21 บริษัท อาทิ เช่น Code App , QueQ , Fiveloop , iTAX , บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด , Billme, King Power Click และ อื่นๆ

ในปีนี้มีนักศึกษาทั่วประเทศสมัครร่วมโครงการ 667 คน จาก 3 สายงาน  ในรอบ Interview Day จัดขึ้นเในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Interview Day  จำนวน 153 คน แบ่งเป็น Developer 65 คน Designer 26 คน และ Business  62  คน

ผู้ที่ผ่านการรอบแรก จะได้ไปต่อในรอบ วัน draft day ซึ่งเป็นวันที่นักศึกษาสามารถเลือกบริษัทที่ตนเองต้องการทำงานได้