ประธานบอร์ด NIA ชงแนวคิดการเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมแห่งชาติ หนุนไทยสู่ Innovation Nation

ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานบอร์ด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวถึงนโยบายของเอ็นไอเอในปีงบประมาณใหม่ว่า จะเสนอให้กระทรวงที่กำลังจัดตั้งขึ้นใหม่ ได้พิจารณาการสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System: NIS) ที่กำหนดกรอบเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน มากกว่าการจัดสรรงบวิจัยด้านนวัตกรรมกระจัดกระจายตามแต่ละหน่วยงาน

แต่ละหน่วยงานยังคงมีอำนาจจัดสรรให้ทุนงบตามแต่ละองค์กรจะเห็นควร โดยอยู่ภายใต้เป้าหมายที่กำหนดใน NIS เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศให้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นอินโนเวชั่นเนชั่นในอนาคต

เอ็นไอเอยังมุ่งลดอุปสรรคที่ให้สตาร์ทอัพได้เข้าถึงตลาดภาครัฐได้ดีขึ้น ผ่านการทำ Regulatory Sandbox ที่จะทดลองทำเทสต์เบสท์ที่ให้นักพัฒนาได้ทำต้นแบบสินค้าและบริการ โดยจะเริ่มต้นในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ที่เป็นเขตการให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ที่โดดเด่น หวังสร้างนวัตกรรมมาตอบโจทย์แก้จุดเจ็บปวด (pain point) ของทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้อยู่อาศัยในย่านโยธี

นอกจากนั้น เอ็นไอเอยังคงจุดยืนการสร้างกลไกการเร่งโต (growth mechanism) ที่จะให้ทุนสนับสนุน และการผลักดันการเติบโตสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย และสตาร์ทอัพ เพื่อจะพัฒนาไอเดียให้เป็นต้นแบบ และทำการตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร พร้อมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ให้นวัตกร ได้เข้าถึงแหล่งทุน (access capital) ควบคู่ไปกับการสร้างอินโนเวชั่นคัลเจอร์ของคนในประเทศ

เอ็นไอเอยังมีกลไกสนับสนุนการเติบโตอื่นๆ ทั้งนวัตกรรมตลาด ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โครงการ MIND Credit ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม  และโครงการนวัตกรรมไม่มีดอกเบี้ย ที่เป็นการให้ทุนสนับสนุนในรูปแบบดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโครงการนวัตกรรมที่ต้องการขยายผลการลงทุน

ในปีงบประมาณใหม่ เอ็นไอเอได้รับการจัดสรรงบ 343 ล้านบาท โดยงบหลัก 216 ล้านบาทจะใช้ในโครงการหลัก แผนบูรณาการส่งเสริมเอสเอ็มอี ทั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบธุรกิจ โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมและโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้า และโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ขณะเดียวกัน จัดสรรงบ 22 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้