อาลีบาบา จับมือมหาวิทยาลัย สร้างโกลบอล อี-คอมเมิร์ซ ทาเลนต์

อาลีบาบา บิสสิเนส สคูล จับมือสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ทั่วโลก สร้างเครือข่ายโกลบอล อี-คอมเมิร์ซ ทาเลนต์ (Global E-Commerce Talent: GET Network)

เน้นให้การศึกษาและทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จด้านอี-คอมเมิร์ซในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายนี้ประกอบด้วยคณาจารย์และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า 1,500 คน โดยมีนายหยาง จุน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางเซิ่น หยีฉิน ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนายไบรอัน หว่อง รองประธาน อาลีบาบากรุ๊ป ในฐานะตัวแทนอาลีบาบา บิสสิเนส สคูล ร่วมทำพิธีเปิดในช่วงสัปดาห์แห่งความร่วมมือประจำปีด้านการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 11 แล้ว

GET Network มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาคอร์สที่มีคุณภาพสูง เพิ่มแพลตฟอร์มในการสอน ตลอดจนอบรมอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต โดยในขั้นต้นนี้ เครือข่ายจะประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมใน GET Program แต่ในอนาคตจะขยายไปสู่การเปิดรับสมาชิกจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มเติม

“อาลีบาบา บิสสิเนส สคูล มีความภาคภูมิใจที่ได้ริเริ่มโครงการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัล เราตั้งพันธกิจที่จะช่วยให้ทุกคนทำธุรกิจได้ง่ายดายไม่ว่าจากที่ใดในโลก และเครือข่าย GET Network ก็เป็นส่วนต่อขยายของพันธกิจดังกล่าว เราตระหนักดีว่าบุคลากรทางด้านอี-คอมเมิร์ซยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ดังนั้นเราพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างคณาจารย์ทั่วโลก โดยการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่จะสร้างความสำเร็จในธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในการที่จะทำให้ความตั้งใจนี้เป็นจริงขึ้นได้” นายหว่อง ผู้บริหารจากอาลีบาบากรุ๊ป กล่าว

“สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย” ดร. เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่าย GET Network กล่าว “หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา คือการมอบสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จและเติบโตให้คนรุ่นถัดไปก้าวมาสู่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ดังนั้น ม.บูรพาจึงได้ทำงานร่วมกับอาลีบาบา บิสสิเนส สคูล และหน่วยงานภาครัฐของไทย ในการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล ”

สมาชิกเครือข่ายของ GET Network จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการก่อตั้ง GET Start-up System Incubator ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ของ GET และชุมชนออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการฝึกอบรมครูผู้สอนทั้งแง่ออนไลน์และออฟไลน์ และมีโอกาสที่จะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบา

เครือข่ายนี้ นับเป็นส่วนต่อขยายจาก GET Program ของอาลีบาบา บิสสิเนส สคูล ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ นวัตกรรม และการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ไปสู่อี-คอมเมิร์ซไร้พรมแดน ผ่านการศึกษาและอบรม เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ GET Program จะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากอาลีบาบา บิสสิเนส สคูล และผู้เปี่ยมประสบการณ์ทั้งหลาย โดยจะมีทั้งการอบรมในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้กับทั้งครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการ และผู้ประกอบการ โดยนำเสนอแง่มุมทุกด้านที่เกี่ยวกับระบบอี-คอมเมิร์ซของโลก และการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ปัจจุบัน GET Program มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกว่า 65 แห่ง ได้ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนไปแล้วกว่า 260 ราย ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 1,600 ราย และนักศึกษากว่า 7,000 ราย จากหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อิสราเอล มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ตุรกี และไทย โดยความต้องการสูงสุดจะมาจากมาเลเซียและประเทศไทย สมาชิกผู้ก่อตั้งของเครือข่ายในไทย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม