Technology | Startup Thailand - Part 12

Technology

  • นิยามบล็อคเชน

    บล็อคเชนถือเป็นหนึ่งในโปรโตคอล (protocol) ขั้นพื้นฐาน ซึ่งโปรโตคอลเป็นคำศัพท์ทางเทคนิคหมายถึง ภาษามาตรฐานที่ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะได้ ตัวอย่างของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้เป็นระยะเวลานาน ได้แก่ โปรโตคอลที่กำหนดวิธีการส่งข้อมูลไปบนเว็บ (HTTP) โปรโตคอลแอพ อีเมลที่ใช้สำหรับการส่งและรับอีเมล (SMTP) โปรโตคอลของเบราเซอร์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่ปลอดภัยหรือก็คือแม่กุญแจสีเขียวขนาดเล็กที่เบราเซอร์เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (SSL)