Google หนุน 705 รร.ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วย Google for Education

Google ประเทศไทย นำเทคโนโลยีดิจิทัล  และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (G-Suite for Education) สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ พร้อมสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โดยกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 705 โรงเรียน และพร้อมสนับสนุนขยายผลครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป โดย Google จะสนับสนุนแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งให้บริการที่ไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่กันยายน  ปี 2561 – มีนาคม ปี 2562

นาย เบน คิง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า “การทำงานเพื่อสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาในประเทศไทยของ Google โดยตรง ซึ่งโครงการ Google for Education เป็นโครงการเพื่อการศึกษาที่ได้จัดขึ้นทั่วโลก เช่น

การให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา เช่น ระบบคลาวด์คอมพิวติง (cloud computing)  พร้อมการสนับสนุนองค์ความรู้ การอบรมพัฒนาบุคลากรในการศึกษาให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียน รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  Google ยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับครูในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนอย่างถูกต้องปลอดภัย

“บทบาทของ Google ประเทศไทย สำหรับการให้การสนับสนุนครั้งนี้ ต่อยอดจากบริการใช้แอปพลิเคชัน G-Suite for Education ซึ่งในปัจจุบันใช้งานได้โดยรองรับความจุได้ไม่จำกัด เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นไปที่โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ที่ทีมงานของ Google จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางเทคโนโลยีเบื้องต้น จัดผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม จัดข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาออนไลน์เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถศึกษาการใช้ Google Apps for Education ด้วยตนเองทางออนไลน์ (www.google.com/edu/) รวมทั้งบน Google+ รวมทั้ง สนับสนุนชุมชนครู Google Educator Group ให้สามารถขยายผลกันเองได้เพื่อความยั่งยืน”

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ ปัจจุบัน โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลถึงระดับสากลให้เร็วยิ่งขึ้นและทั่วทั้งประเทศ  ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  (ศปบ. จชต.) ทำงานร่วมกับ Google ประเทศไทย  ในโครงการ Google for Education เพื่อสนับสนุนการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  โดยเป้าหมายของโครงการนี้ คือให้ผู้บริหารมีความเข้าใจหลักการและสนับสนุนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาทางไกล”