Grab เปิดตัว GrabAssist เพื่อการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุ

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เปิดตัวบริการแกร็บแอสซิสท์  (GrabAssist)  บริการใหม่เพื่อให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “แกร็บแอสซิสท์” เป็นส่วนหนึ่งของงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อระลึกถึงวันคนพิการสากลขององค์การสหประชาชาติ ที่ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมไปถึงนโยบายที่ส่งเสริมให้คนพิการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้ เช่น การใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวก

ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม และกำหนดให้การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล แกร็บได้ตอบรับและเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว โดยส่งพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บกว่า 60 รายเข้าร่วมการอบรมและฝึกทักษะเพื่อการบริการให้กับคนพิการประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ทักษะเหล่านี้รวมถึงการจัดการกับเก้าอี้รถเข็น การพับเก็บรถเข็น อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนพิการจากรถเข็น ความรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นเช่น ชื่อถนน จุดหมายปลายทาง และค่าโดยสาร การต้อนรับผู้โดยสารที่พิการทางการเห็น รวมถึงการใช้บทสนทนาที่เหมาะสม

แกร็บแอสซิสท์เริ่มให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยยานพาหนะที่ให้บริการนี้สามารถรองรับรถเข็นแบบพับเก็บได้และอุปกรณ์ช่วยเดิน ผู้ขับขี่แกร็บแอสซิสท์จะต้องเข้ารับการอบรมภาคบังคับในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ โครงสร้างราคาค่าบริการแกร็บแอสซิสท์จะคำนวณจากระยะทางจริงและแสดงราคาชัดเจนก่อนทำการจอง ทั้งนี้ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ที่ให้บริการแกร็บแอสซิสท์จะเสียค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่ต่ำลงกว่าปกติ เพื่อชดเชยกับเวลาในการเข้ารับการอบรมและช่วยเหลือผู้โดยสาร