[Infographic] ออนไลน์ช้อปปิ้งและร้านค้าดั้งเดิมเติบโต

Info 12_TH


ที่มา: ผลสำรวจ Global Consumer Insights ของ PwC ประเมินพฤติกรรมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคจำนวนมากกว่า 22,000 คนใน 27 ประเทศทั่วโลก