Next Innovation Leader’s Camp (กิจกรรมค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่) เป็นกิจกรรมที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน Startup ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาในการสร้างเครือข่าย (Community) ของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Startup ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาอย่างแท้จริง

SPEAKERS

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระหว่างชั้นปีที่ 1 – 4

วิธีการสมัครเข้าโครงการ
- กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
- อัพโหลดรูปภาพตัวเอง จำนวน 1 รูป (ครึ่งตัวหรือเต็มตัว)
- อัพโหลดคลิปวิดิโอแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 30 วินาที
- กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน