NIA จับมือ CEA ร่วมมือหนุนส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย-ออสเตรเลีย

ไทย-ออสเตรเลีย กระชับความสัมพันธ์ผ่านความร่วมมือของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ QUT Creative Enterprise Australia (CEA) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ

โดยมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงของทั้งสองฝ่าย นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และ มร.มาร์ค กุสโตวสกี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QUT CEA ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ครบวงจรของออสเตรเลีย ตั้งแต่การตั้งบริษัท ดำเนินกิจการ และขยายธุรกิจ เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไทย-ออสเตรเลีย การประสานการทำงานร่วมกันขององค์กรพันธมิตรในการส่งเสริมด้านกิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการ บริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสตาร์ทอัพและระบบนิเวศของผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ โดยมีกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเยาวชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัล โปรแกรมส่งเสริมสตาร์ทอัพ การพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพ

ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ การสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม สร้างโอกาสของผู้ประกอบการ เอื้ออำนวยการลงทุนแก่สตาร์ทอัพ ซึ่งจะสร้างความเชี่ยวชาญและกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ

โดยสาระสำคัญหลักของกิจกรรมต่างๆ ได้มีการนำเสนอผ่านการจัดตั้งเครือข่ายสตาร์ทอัพไทย-ออสเตรเลีย โดยมี CEA และ NIA เป็นตัวแทนของหน่วยงานพันธมิตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือการพัฒนาและคงไว้ซึ่งพันธมิตร NIA-CEA ผ่านรูปแบบการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายของทั้งสององค์กร ตลาดจนถึงการสนับสนุนการพัฒนาร่วมมือของระบบนิเวศของทั้งสองฝ่าย โดยจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งไทยและออสเตรเลีย (ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียง co-working space, บริษัทสตาร์ทอัพ หน่วยงานที่สนับสนุน ผู้ให้บริการ นักลงทุน สถาบันการศึกษา รวมทั้งแหล่งเงินทุน) ได้ทำงานร่วมกันผ่านช่องทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

previous arrow
next arrow
Slider