NIA ร่วม 5 พันธมิตร เฟ้นนวัตกรเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านงาน “AgTech Innovation Awards 2019”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ร่วมกับ 5 พันธมิตร เฟ้นนวัตกรเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านการประกวด “AgTech Innovation Awards 2019” หวังปรับโฉมโครงสร้างการทำเกษตรกรรมไทย

ปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เล่าถึงเป้าหมายที่จะสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยพัฒนาด้านเกษตรแม่นยำสูง  (precision farming) เพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพการเกษตร เป็นโครงสร้างการเกษตรสมัยใหม่ แทนการเกษตรแบบดั้งเดิม

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร ทั้งโดรน เซนเซอร์ IoT หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ภาพถ่ายดาวเทียม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หากสามารถนำมาคาดการณ์ผลผลิตแต่ละพื้นที่ ธนาคารก็นำมาใช้ปล่อยสินเชื่อเป็นเครดิตสกอริ่งให้กับเกษตรกรได้

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ภายใต้ NIA จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนเงินทุน สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย การสร้างทักษะด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนองค์ความรู้ระบบสื่อสาร IoT และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนคูโบต้าฟาร์ม ให้ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์

โดยทั้งหมดจะดำเนินกิจกรรม Inno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร สตาร์ทอัพ และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการเกษตร ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและจำเป็นสำหรับประเทศไทย ได้แก่ 1.สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล 2.สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 3.สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้งมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ช่วงท้ายของโครงการยังมีการประกวด AgTech Innovation Awards 2019 เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศของแต่ละสาขาธุรกิจ รวมทั้งมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ณ ไต้หวันอีกด้วย

ทั้งนี้ หาก NIA สามารถสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรราว 100 ธุรกิจ ที่จะไปต่อยอดพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ให้กับเกษตรกร 1 ล้านราย ก็จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาศาล ตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เข้ามารับช่วงต่อจากเกษตรกรรุ่นเก่าที่เริ่มสูงอายุและรองรับแนวโน้มภาวะการขาดแคลนแรงงาน

รศ. ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการ Inno4Farmers มก. รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบใหม่ โดยการผนวกหลักสูตรการอบรมสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการการเกษตร รวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการจาก มก. และเครือข่ายของภาคธุรกิจมืออาชีพมาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นำไปสู่การประกวดนวัตกรรมการเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายมุมมองแนะนำแนวทาง เพื่อจะนำไปสู่การเกิดธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้เกิดการสร้างแนวคิดทางการเกษตรสมัยใหม่ และเกิดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรสมัยใหม่

นายปริวรรตกล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีถัดไป การพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของ ABC Center ยังคงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม และก้าวไปสู่เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร ที่มีการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเป็นหลัก 7 สาขา คือ สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และสาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ เพื่อลดช่องว่างการทำเกษตรกรรมที่มีอยู่มากมาย โดยเชื่อว่าอุปสรรคและปัญหาที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญ จะเป็นแนวทางการที่สำคัญในการพัฒนาโซลูชั่นอันทันสมัย และต่อยอดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดผลงานเข้าร่วมโครงการผ่านการสแกน QR code โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2562 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-592-4553 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/pg/inno4farmers

previous arrow
next arrow
Slider