NIA เซ็นเอ็มโอยู บ.จีน ร่วมขับเคลื่อนสตาร์ทอัพในอีอีซี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนา EEC Startup Hub ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Memorandum of Understanding on the development of EEC startup hub) ร่วมกับบริษัท Tus-Holdings ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิด Startup Hub ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมความร่วมมือพหุภาคีดังกล่าวจะเน้นให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่
(1) การพัฒนา Startup Hub โดยเน้นศึกษาและสร้างโมเดลในการพัฒนา EEC Startup Hub และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

(2) พัฒนาระบบสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญ การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโมเดลการสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนากลไกการบ่มเพาะธุรกิจ ไปจนถึงและกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน startup และ

(3) พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากำลังคน ไปจนถึงการศึกษาโอกาสเพื่อร่วมกันจัดโครงการพัฒนากำลังคนดังกล่าว

ทั้งนี้นอกเหนือจากความร่วมมือในด้านบุคลากรและพัฒนากำลังคนแล้ว ยังครอบคลุมถึงความร่วมมือในการพัฒนาพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อเร่งให้การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

ความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลบนฐานนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงเอ็มโอยูดังกล่าวเป็นหนึ่งในการลงนามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศเพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมในพื้นที่ EEC พร้อมทั้งยังมีการลงนามความร่วมมือในด้านอื่น อาทิ การทดสอบเทคโนโลยี 5G  การพัฒนา EEC Startup Hub และการพัฒนา Digital Park Thailand และสถาบัน Internet of Things

อนึ่ง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจสูงหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Startup-MoUchina_01
Startup-MoUchina_02
Startup-MoUchina_03
Startup-MoUchina_04
Startup-MoUchina_06
Startup-MoUchina_07
ArrowArrow
Slider