Big Data Analytics | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Big Data Analytics

  • ไทยลงทุนด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มสูง

    กูรูด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ชี้ การใช้งานบิ๊กดาต้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันขององค์กรต่างๆ การที่ธนาคารขนาดใหญ่ของไทย 2 แห่งทำข้อมูลลูกค้ารั่วไหล และการขาดความรอบคอบในการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ เป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจต้องลงทุนด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย