CFO | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: CFO

  • [Infographic] ซีเอฟโอทั่วโลกจัดการกับวิกฤต Covid-19

    ผลสำรวจความเห็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ซีเอฟโอ) 871 คน จาก 24 ประเทศ ช่วงปลายเดือนเมษายน 2020 ติดตามสถานการณ์และสิ่งที่ผู้บริหารจะดำเนินการต่อวิกฤต Covid-19 โดยบริษัท PwC