CLMV | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: CLMV

  • CLMV พรมแดนใหม่โอกาสสตาร์ทอัพไทย

    ด้วยขนาดประชากร กลุ่มกัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม และไทย รวมกว่า 240 ล้านคน การเติบโตจีดีพีสูงกว่าร้อยละ 6.2 และไทยยังมีการค้ากับ CLMV กว่า 35,0000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6 ของการส่งออกทั้งหมด