Mobile Broadband | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Mobile Broadband

  • อีริคสัน Mobility Report คาดผู้สมัครใช้ 5G สูงถึง 1.5 พันล้านรายภายในปี 2024

    รายงานอีริคสัน Mobility Report ฉบับล่าสุด คาดการณ์ว่าผู้สมัครใช้งาน 5G จะสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรโลก และจำนวนผู้สมัครใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแตะถึง 1.5 พันล้านราย ภายในปี 2024 ทำให้ 5G เป็นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในระดับโลก  ทั้งนี้ปัจจัยหลักต่าง ๆ ในการนำ 5G มาใช้ ประกอบไปด้วยประสิทธิภาพของเครือข่าย ค่าใช้จ่ายต่อกิกกะไบต์ และความต้องการนำไปใช้งานใหม่ๆ