pets | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: pets

  • เหมือนเลี้ยงลูก แต่ใช้เงินน้อยกว่า

    จำนวนครัวเรือนในเกาหลีใต้ที่มีสัตว์เลี้ยงมีอัตราเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาไม่กี่ปี และทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงขยายตัวมากขึ้น สตาร์ทอัพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็กำลังได้รับความนิยมสูงจากนักลงทุนเช่นกัน