Tech Trends 2019 | Startup Thailand

ป้ายกำกับ: Tech Trends 2019

  • [Infographic] 5 แนวโน้มเทคโนโลยีปี 2019 ที่จะกำหนดภูมิทัศน์ธุรกิจ

    รายงาน “Tech Trends 2019” โดย Dimension Data ผู้ให้บริการด้านการจัดการเทคโนโลยีระดับโลก เปิดเผยแนวโน้มพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่จะกำหนดภูมิทัศน์ทางธุรกิจในปี 2019 ซึ่งครอบคลุมด้านประสบการณ์ลูกค้า ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่ทำงานดิจิทัล อนาคตเทคโนโลยีและบริการต่างๆ