TCEB จับมือ NIA ยกระดับไมซ์ โชว์นวัตกรรมไทย ไกลไปทั่วโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB) และเพื่อส่งเสริมและยกระดับระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ภายในงาน Startup Thailand 2018

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ TCEB  เปิดเผยว่า การเซ็น MOU ครั้งนี้ อยู่ในกรอบระยะเวลา 5 ปี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมผ่านธุรกิจไมซ์ใน 3 ด้านหลัก คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และยกระดับให้ไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไมซ์ในเวทีโลก (Innovation Promotion) ผ่านเวทีต่างๆ อาทิ งานเทรดโชว์ โรดโชว์ เป็นต้น 2) การยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพผ่านการใช้นวัตกรรม(Innovation District) ผ่านแนวทางการพัฒนา “ไมซ์ ซิตี้” ก่อให้เกิดการกระจายความเจริญและรายได้สู่ท้องถิ่น และ 3) การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ (Innovation Capability) ให้แก่บุคลากรในทุกระดับในอุตสาหกรรมไมซ์ตั้งแต่ผู้บริหาร คนทำงาน หรือนักศึกษา ผ่านหลักสูตร “Mice Academy”

“อุตสาหกรรมไมซ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีศักยภาพเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งการมีนวัตกรรมเข้ามาจะช่วยเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์เราได้มากขึ้น อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกในการจัดงาน ส่งเสริมแนวทางการจัดงานด้านนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในวงการนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้อันเป็นประโยชน์กันและกัน”

ด้านนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า NIA มีการดำเนินการที่ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน ทั้งการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในด้านเทคโนโลยี บ่มเพาะ ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรม นำไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ การขยายตลาด ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกิดธุรกิจ ซึ่งการทำ MOU กับ TCEB ครั้งนี้ ทำให้การดำเนินการของ NIA ที่มีอยู่ต่อยอดประสานความร่วมมือกับ 3 ด้านข้างต้น ยกระดับนวัตกรรมของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“NIA มีแผนที่จะขยายกรอบการพัฒนานวัตกรรมไปทางด้าน Media Innovation มากขึ้น ซึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ แรงสนับสนุนที่สำคัญตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ได้โชว์นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ เหมือนกับการรับรู้นวัตกรรมของหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเยอรมนี ที่ไทยก็สามารถจะไต่ไปสู่ระดับนั้นได้เช่นกัน”