เปิด 6 ยุทธศาสตร์ TCEB มุ่งเสริมแกร่งธุรกิจ MICE สู่การเป็น Data-Driven Company

จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเวที MICE Intelligence & Innovation Conference 2019 ของ TCEB กับการเปิดตัว 6 ยุทธศาสตร์ 16 โครงการ พร้อมฐานข้อมูลธุรกิจ MICE ผ่านเว็บไซต์ หวังตอบโจทย์ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษา และภาคประชาชน ตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรด้าน Data-Driven ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม TCEB กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจด้วยธุรกิจ MICE ที่มีการใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งจากที่ TCEB ได้ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของนักเดินทาง MICE และผู้ประกอบการเอกชน ได้นำไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ที่ TCEB มองว่าสามารถนำไปขับเครื่องธุรกิจ MICE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเศรษฐกิจและการเติบโตได้ตลอด 3 ปีเต็มนับจากนี้

“รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเริ่มตระหนักแล้วว่าการสนับสนุนด้านการเงินเพียงอย่างเดียวไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ TCEB จึงต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ มาให้นักเดินทาง MICE ได้ใช้เพื่อการวางแผนธุรกิจที่ตรงจุดมากขึ้น”

โรดแมปพัฒนาธุรกิจ MICE ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2564 นั้น ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และภายในมี 16 โครงการสำคัญ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการจัดงานและผู้ประกอบการ MICE โดยมีทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการช่องทางการขอรับบริการ MICE lane เพื่อต้อนรับแขก VIP ภายในสนามบิน 2. โครงการช่องทางออนไลน์เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สสปน. 3. โครงการระบบ AI เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตอบคำถามเกี่ยวกับ TCEB  4. โครงการช่องทางให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงและขอวีซ่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MICE ภายในมี 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการช่องทางออนไลน์ให้ผู้ประกอบการขอใบรับรองและมาตรฐาน MICE 2. โครงการศูนย์รวมตำแหน่งงานและการแนะแนวอาชีพตามสายงาน MICE 3. โครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์รวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MICE

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ โครงการแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการผู้เข้าร่วมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงาน ภายในมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอำนวยความสะดวกผู้จัดงาน และโครงการระบบประเมินผลผู้เข้าชมงานด้วยภาพจากกล้องวิดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการ MICE ภายในมี 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการแหล่งรวบรวมรายชื่อและข้อมูลอีเวนต์ที่สามารถเข้าร่วมประมูลสิทธิ์ในการจัดงาน 2. โครงการศูนย์กลางระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงาน 3. โครงการแหล่งรวบรวมผู้ประกอบการด้าน MICE 4. โครงการช่องทางโปรโมทอีเวนต์เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนหรือจองพื้นที่แสดงสินค้า 5. โครงการศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อนและหลังการจบงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรม MICE ได้แก่ โครงการฐานข้อมูล MICE เพื่อสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยภายในงานสัมมนา MICE Intelligence & Innovation Conference 2019 ยังเป็นการเปิดตัวโครงการแรกอย่างฐานข้อมูล MICE เพื่อสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย ซึ่งฐานข้อมูลนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัย Frost & Sullivan และบริษัทจัดการข้อมูลอัจฉริยะ Meltwater Singapore

“ที่ผ่านมา อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5 – 10% การมีเครื่องมือทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตขึ้นไปเป็นปีละ 20% ได้ อีกทั้งยุทธศาสตร์ทั้งหก ข้อของ TCEB ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ผู้ประกอบการ MICE ทุกกลุ่มได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้วงจรของธุรกิจ MICE กว้างและเข้มแข็งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ในที่สุด” นางศุภวรรณกล่าวสรุป

TCEB
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider