ไทยก้าวขึ้นเบอร์หนึ่งอาเซียนด้านพัฒนาโซลูชัน IoT

ผลการสำรวจของ the Asia IoT Business Platform ชี้องค์กรขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีการนำโซลูชันด้าน IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมสูงสุดเมื่อเทียบกับอีก 5 ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นของปี 2560 จัดทำขึ้นใน 5 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,573 คน พบว่า ร้อยละ 89 ขององค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีการศึกษา และ/หรือ ประยุกต์ใช้โซลูชันด้าน IoT แล้ว ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตามมาด้วยมาเลเซีย ร้อยละ 86 อินโดนีเซีย ร้อยละ 83 ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 80 และเวียดนาม ร้อยละ 79

นอกจากนั้น สำหรับประเทศไทย ตัวเลขการปรับใช้โซลูชัน IoT ในปี 2561 ยังเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92 โดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ร้อยละ 27.4 ของมูลค่ารวมทั้งอุตสาหกรรม

เออร์ซ่า สุพรับโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Asia IoT Business Platform กล่าวว่า ตัวเลขการปรับใช้โซลูชัน IoT ของประเทศไทยไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากมีภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยจำนวนมากที่ริเริ่มโครงการด้าน IoT

“เราพบว่าองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศมีความสนใจใน IoT และการปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัลที่สูงมาก และความต้องการนี้ได้ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้วย”

นายเออร์ซ่ากล่าวว่า ในปี 2560 องค์กรขนาดใหญ่ของไทยร้อยละ 89 มีการศึกษาและประยุกต์ใช้ IoT โดยในจำนวนนี้มีร้อยละ 42 ที่อยู่ในระดับศึกษาข้อมูล ร้อยละ 25 อยู่ในระดับของการสำรวจ โดยมีร้อยละ 22 ขององค์กรที่ประยุกต์ใช้ IoT และ/หรือได้รับประโยชน์จากโซลูชันด้าน IoT แล้ว

ส่วนในปี 2561 มีองค์กรขนาดใหญ่ของไทยร้อยละ 92 อยู่ระหว่างสำรวจ และ/หรือประยุกต์ใช้ IoT ในจำนวนนี้ ร้อยละ 35 อยู่ในขั้นค้นหาข้อมูล ร้อยละ 29 อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจ และร้อยละ 28 มีการประยุกต์ใช้ IoT แล้ว

การสำรวจยังพบว่า องค์กรขนาดใหญ่ของประเทศไทยร้อยละ 26 มีทีมเฉพาะในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำ Transformation และอีกร้อยละ 32 ยอมรับว่ามีการเริ่มทำ Digital Transformation แล้วอย่างน้อยใน 1 แผนกของธุรกิจ