กท.วิทย์ฯ นำ 13 ผลงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์บุกย่านวัยรุ่น สยามสแควร์ จุดประกายการนำคนรุ่นใหม่สู่ศตวรรษที่ 21

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรรม (วทน.) เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนส่วนใหญ่ พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน.

นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน การขยายผลและต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกระดับนวัตกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงใช้กลไกประจำรัฐในการดำเนินงาน

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในวงกว้าง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เห็นและสัมผัสงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และสร้างโอกาสเชิงรุกให้กับประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดงาน“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (THAILAND 4.0 IN THE MAKING) โดยผนึกกำลังบูรณาการดำเนินงานกับพันธมิตร เพื่อช่วยกันปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทย

รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุเสริมว่า นิทรรศการด้านเทคโนโลยีดังกล่าวจะนำเสนอองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล รวมทั้งผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดช่วงปี 2559-2561 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 บนพื้นที่ Park@Siam และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงฯ นำเสนอผลงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้นำ วทน.มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 4 โซน 13 โครงการเด่นจาก 12 หน่วยงานในสังกัด

ในโซนแรก สะท้อนนโยบายที่ได้นำวิทย์มาสร้างบุคลากรที่มีทักษะใหม่ๆ  ได้แก่ 1) ธุรกิจสตาร์ทอัพเนชั่น สร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 2) Makers Nation ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) Careers for the future สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการสร้างอาชีพทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต

โซน 2 นำวิทย์ใช้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ 4) Science for Society แสดงกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการบูรณาการร่วมกับศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  5) Science for Community นำวิทยาศาสตร์มาลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ

โซน 3 วิทย์เสริมแกร่ง ที่ ไทยต้องมีการสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างการใช้ซิงโครตรอน นิวเคลียร์ บิ๊กดาต้า สร้างดาวเทียม โดยเป็นไปตามสโลแกนล่าสุดของรัฐมนตรีที่ว่า “นวัตกรรมจะทำให้คนไทยสู้ได้”  6) Big Data & Intelligence System สร้างคลังข้อมูลน้ำ ภูมิอากาศ และภูมิสารสนเทศของประเทศ  7) Big Science Infrastructure สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับอนาคต 8) 10 S-Curve Technology พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการทดสอบพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 9)  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 10) Smart Farmer พัฒนาเกษตรกรด้วยระบบ IoT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต

โซน 4 การเชื่อมต่อเครือข่ายในภูมิภาค 11) Regional Science Park Innovation Hub สร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs Startups  และ 13) Eastern Economic Corridor of innovation (EECi) สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2018 สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลงานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดีเด่นอีกด้วย

previous arrow
next arrow
Slider