เทคโนโลยีก่อสร้าง โอกาสครั้งใหญ่ที่รอไอเดียจากคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพัฒนา

ท่ามกลางกระแสไหลบ่าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งแรงกระเพื่อมให้อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นเพื่อเอาตัวรอด ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างทั่วโลกในรอบ 40-50 ปีที่ผ่านมา เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย หากเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นที่เทคโนโลยีดิจิทัล Internet of Things AI และอื่นๆ เข้ามามีบทบาทจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายวงการ

“บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกได้ทำการศึกษาพบว่าหากเทียบกับในธุรกิจอื่นๆ แล้ว ธุรกิจก่อสร้างในภาพรวมทั่วโลกถือว่าเป็นธุรกิจที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยในแง่ของการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง และยังมีงานหลายอย่างที่ยังจำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เราเองก็ได้พยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนการทำงานมากขึ้น” คือคำกล่าวของ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)  [Ms.Supamas Trivisvavet, Chief Executive Officer, ChKarnchang Plc (CK)] หนึ่งในบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย

ดร.สุภามาสกล่าวว่า เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นๆ จนมาถึงยุคที่เรียกได้ว่าเกิด Disruption จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องหันมาวิเคราะห์ธุรกิจของเราว่ามีโอกาสจะรับผลกระทบจาก Disruption ต่างๆ หรือจะพัฒนาการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไร เพื่อยกระดับคุณภาพของการดำเนินงานและสามารถแก้โจทย์หรือลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างได้

ดร.สุภามาสเล่าต่อว่า เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งช.การช่างเอง ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ และยังนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมให้ธุรกิจมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้-เสียทุกภาคส่วนได้ด้วย

“ดังนั้น การหามุมมองใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ด้วยไอเดียใหม่ๆ จึงน่าจะเป็นการจุดประกายการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง การมองหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ที่จะเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เข้มแข็งได้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ STARTUP THAILAND 2018:Endless Opportunities โดยงาน Startup Thailand นี้ถือเป็นครั้งแรกของวงการธุรกิจก่อสร้างที่เข้าไปใกล้ชิดกับการพัฒนานวัตกรรมที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติการณ์ของวงการก่อสร้าง

“การร่วมมือครั้งนี้กับ NIA ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพราะผู้ประกอบการจะได้มีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาธุรกิจได้อีกมาก เราเองก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นแนวคิด เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากโครงการนี้ที่เราหวังว่าจะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้ในอนาคต”

อีกทั้งทางบริษัทมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อหลายส่วนทั้งการพัฒนาประเทศ การกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีใหม่ มาต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศอีกด้วย

“ในยุคดิจิทัลนี้ เทคโนโลยีมีบทบาทในธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกอย่าง เราจำเป็นต้องทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพราะนั่นคือการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เราทำธุรกิจได้มีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต และบริษัทพยายามที่จะส่งเสริมและนำเอานวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน  ไม่ว่าจะเป็นการนำโปรแกรมด้านวิศวกรรม ด้านการบริหารโครงการและบริหารจัดการทรัพยากรมาใช้ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานคิดไอเดียใหม่ๆ ที่เน้นประสิทธิภาพในการทำงาน ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล “นวัตกรรมคอนกรีตสำหรับวัสดุก่อสร้างในอนาคต” จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยสำหรับการใช้คอนกรีตที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารโครงการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมชั้นเลิศ เป็นต้น”

Investment-Ch.Karnchang (CK)ดร.ศุภมาศ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)