[Infographic] แนวโน้มการช้อปปิ้งโดยใช้เสียงสั่งการกำลังเติบโต

ข้อมูลวิเคราะห์โดยบริษัทอโดบี พบว่าคนอเมริกันใช้อุปกรณ์สั่งการด้วยเสียงเพื่อการจับจ่ายสินค้ามากขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2018 (1 พฤศจิกาย – 30 ธันวาคม) และชาวอเมริกันใช้อุปกรณ์สั่งการผ่านเสียงในการชอปปิ้งอย่างไร